Algemene Voorwaarden

De ideeënwerkplaats staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 52427250.

De ideeënwerkplaats is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op www.meta-com.nl. De ideeënwerkplaats is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan de ideeënwerkplaats

1.2 Op alle betrekkingen tussen De ideeënwerkplaats en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3. Alle aanbiedingen van de ideeënwerkplaats zijn vrijblijvend.

2. BTW.

Al onze trainingen, inclusief dagarrangement, coaching en consultancy worden BTW vrij geleverd aan instellingen en organisaties die niet BTW plichtig zijn. Mocht het Ministerie van Financiën overgaan tot wijziging van het BTW tarief voor trainingen, dan houdt de ideeënwerkplaats zich het recht voor om haar tarieven per direct aan te passen. Overnachtingen, diner en materiaalkosten zijn belast met BTW.

3. Aanmelding

Aanmelding voor een training dient altijd schriftelijk plaats te vinden door middel van het volledig invullen van het inschrijvingsformulier. Door het insturen van het inschrijvingsformulier, per post of per e-mail, verklaart u zich akkoord met de leveringsvoorwaarden.

4. Betalingsvoorwaarden.

Het factuurbedrag dient uiterlijk 21 dagen na factuurdatum bij de ideeënwerkplaats binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

5. Annulering.

In de onderstaande gevallen van annulering/uitstel door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

– Annulering c.q. uitstel tot en met 30 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag wordt 15% van het totale bedrag in rekening gebracht.

– Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.

– Annulering c.q. uitstel binnen 14 dagen voor aanvangsdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Annuleringen/uitstellingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering/uitstelling bij de ideeënwerkplaats is binnengekomen geldt als annuleringsdatum/uitsteldatum.

6. Correctie van de tarieven.

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.

7. Verblijfskosten.

De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

8. Afwijkende afspraken.

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

9. Eigendom.

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van de ideeënwerkplaats en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van de ideeënwerkplaats niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

10. Geheimhouding.

a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen de ideeënwerkplaats en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

b) Conform de gedragsregels rapporteert De ideeënwerkplaats niet over individuele prestaties van deelnemers.

c) Alle freelance trainers werkzaam voor de ideeënwerkplaats, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

11. Open trainingen.

11.1 Definities

a) Onder “open” trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door de ideeënwerkplaats laat adviseren en/of door de ideeënwerkplaats laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

c) Opdracht: de afspraken tussen de ideeënwerkplaats en de opdrachtgever.

d) Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:

– naam van de opdrachtgever

– omschrijving van de door de ideeënwerkplaats uit te voeren werkzaamheden

– data van uitvoering van de werkzaamheden

– de tarieven en betalingscondities.

11.2.Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever ingevuld en overgedragen inschrijfformulier door de ideeënwerkplaats is ontvangen.

11.3 Verplichting van de opdrachtgever

a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de ideeënwerkplaats nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

11.4. Uitvoering van de opdracht

a) De ideeënwerkplaats bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van de ideeënwerkplaats.

c) De ideeënwerkplaats mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

d) Voor de trainingen selecteert de ideeënwerkplaats geschikte locaties.

11.5. Vervanging

a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.

b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever de ideeënwerkplaats hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

c) De ideeënwerkplaats heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

11.6. Annulering

a) Annulering van inschrijvingen is niet mogelijk. Vervanging van deelnemers is wel toegestaan.

b) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

11.7. Investeringstarieven

De tarieven, alsmede de betalingscondities, worden op het programmaoverzicht bevestigd.

12. Advies- en Interimwerkzaamheden.

12.1 Duur en financiële afspraken van opdrachten

a) Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.

b) De coach, trainer of consultant van de ideeënwerkplaats is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst, tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.

c) Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.

12.2 Afsluiting van de opdrachten

a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

12.3 Aansprakelijkheid

a) De ideeënwerkplaats is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de ideeënwerkplaats van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de ideeënwerkplaats voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

c) Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.

d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

12.4 Ter beschikkingstelling

a) Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door De ideeënwerkplaats optimaal te laten verlopen.

b) Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.